αρχικήΠολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία
Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε.»ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία μας «ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094486173-ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΓΕΜΗ 038332605000 που εδρεύει στο 9Ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΝ/ΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΕΧΕΔΩΡΟΣ και τηρεί υποκ/μα στο ΔΑ 11, ΟΤ 38 ΒΙΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 57022 ΕΧΕΔΩΡΟΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310781869, ηλεκτρονική διεύθυνση info@pagouni.gr τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η ευγένεια, η ακεραιότητα και ο αμοιβαίος σεβασμός όλων, αναμφίβολα μας χαρακτηρίζουν, αποτελούν κατευθυντήρια γραμμή της πορείας της εταιρείας μας στο χώρο και συντελούν στην δημιουργία ενός κλίματος αρμονικών σχέσεων, καρποφόρου για όλους, τόσο εργαζομένων όσο και εργοδοτών.

Έχουμε φροντίσει στο εργασιακό μας περιβάλλον να εκτιμάται στο έπακρο η πολυσχιδής προσωπικότητα κάθε εργαζομένου, να εγκολπώνεται η διαφορετικότητα, να καταπολεμώνται οι διακρίσεις και να δίνονται ίσες ευκαιρίες ανέλιξης προς όλους. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του καθενός αποτελεί κύριο μέλημά μας και απαρχή των αξιών της εταιρικής μας πολιτικής.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε ένα κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζομένου/-ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο. Κάθε μορφής βίαιη συμπεριφορά είναι κατακριτέα από εμάς και αποδοκιμάζεται.


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Εταιρεία επιδεικνύοντας, μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον, υιοθετεί την παρούσα πολιτική, στη βάση των άρθρων 9 και 10 του ελληνικού νόμου με αριθμό 4808/19.06.2021.

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

α) Η εταιρεία προβαίνει στην εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, τη θέση εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων (π.χ. νεοπροσληφθέντες, άτομα με θέματα υγείας)

β) Η εταιρεία λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, λειτουργώντας με εμπιστευτικότητα και σεβόμενη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ενδεικτικά η εταιρεία ενθαρρύνει τη διατήρηση εργασιακού κλίματος, όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες. Τις αξίες αυτές προάγουν με την συμπεριφορά τους τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία με τη στάση τους παραδειγματίζουν όλους τους εργαζομένους. Προβαίνει σε δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς και για ζητήματα που αφορούν σε ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων. Επίσης, λαμβάνει και μέτρα τεχνικού χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις της για την πρόληψη κινδύνων. Η εταιρεία προβλέπει επίσης, διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών και προβαίνει τακτικά σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών της.

γ) Η εταιρεία προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας επί τέτοιων περιστατικών. Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του προσωπικού ενθαρρύνονται συζητήσεις περί σχετικών θεμάτων και έγκαιρης αντιμετώπισης δυνητικών κινδύνων.

δ) Η εταιρεία παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών. Ειδικότερα κάθε θιγόμενο πρόσωπο από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης έχει τη δυνατότητα να αναφέρει το περιστατικό απευθείας στον πρόεδρο του διοικητικού και εκθέτοντας όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες αμφότερων των εμπλεκομένων πλευρών και τελικά να προβεί σε καταγγελία εντός τη επιχείρησης, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών.

ε) H εταιρεία ορίζει ως πρόσωπα αναφοράς(«συνδέσμου») για την καθοδήγηση και την ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία για την έδρα τον Σπυριδόπουλο Κοσμά και για το υποκ/μα τον Σπηλιώτη Αλέξιο, στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι εργαζόμενοι για τα σχετικά θέματα (τηλέφωνο 2310781869, εσωτερικά 122 και 222 αντίστοιχα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις k.spyridopoulos@pagouni.gr , a.spiliotis@pagouni.gr αντίστοιχα). Ο ρόλος του προσώπου αναφοράς είναι ενημερωτικός και έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Το πρόσωπο αναφοράς είναι υποχρεωμένο να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση του ρόλου του.

στ) H εταιρεία διασφαλίζει την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή, όπως ενδεικτικά με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας έπειτα από αίτημα εργαζομένου θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

α) Η εταιρεία εγγυάται ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή και εξέταση των καταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελλόντων και διευκολύνει τις σχετικές διαδικασίες. Ειδικότερα, αρμόδια πρόσωπα που θα υποδέχονται, θε εξετάζουν και θα διαχειρίζονται τις καταγγελίες ή τα παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης ορίζονται ως για την έδρα τον Σπυριδόπουλο Κοσμά και για το υποκ/μα τον Σπηλιώτη Αλέξιο. Η σχετική επικοινωνία θα γίνεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις k.spyridopoulos@pagouni.gr , a.spiliotis@pagouni.gr. Σε κάθε περίπτωση το θιγόμενο πρόσωπο, θα ενημερώνεται, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της επιχείρησης για την εξέλιξη της υπόθεσής του, και τελικά για τη δυνατότητά του να συζητήσει την έκβαση με τον ίδιο τον πρόεδρο του διοικητικού, εκθέτοντας όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες αμφότερων των εμπλεκομένων πλευρών και τελικά να προβεί σε καταγγελία εντός τη επιχείρησης, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών.

β) Η παραλαβή, έρευνα και διαχείριση των καταγγελιών διεξάγεται άμεσα και με αμεροληψία, με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασφαλίζοντας την προστασία της εμπιστευτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων και των καταγγελλόμενων που συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.

γ) Η εταιρεία δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων εις βάρος του θιγόμενου προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4808/2021 και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

δ) Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης η εταιρεία θα εφαρμόσει τα κατά περίπτωση απαραίτητα μέτρα- συνέπειες σε βάρος του καταγγελλομένου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

ε) Η εταιρεία και κάθε αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση καταγγελιών δεσμεύονται ότι θα παρέχουν τη συνεργασία και συνδρομή τους και κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εφόσον τους ζητηθεί από αυτές.