αρχικήΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΠολιτικές Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η τήρηση των δεσμεύσεων της εταιρείας προς τους πελάτες της και η συνεχής αύξηση της ικανοποίησής τους αποτελούν τον πρώτο και βασικό σκοπό όλων των ενεργειών της Διοίκησης και όλου του προσωπικού της ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. Η Πολιτική της εταιρείας συνοψίζεται στη φράση:

" η επιτυχία του δικού σας έργου δική μας φροντίδα "

Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της, η εταιρεία, έχει θεσπίσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015, προσαρμοσμένο στο επιχειρησιακό της περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εφαρμογή του Συστήματος αυτού καλύπτει όλες τις δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής και εμπορίας μεταλλικών δομικών προϊόντων και αποτελεί τη βάση λειτουργίας της εταιρείας. Η επίτευξη του δηλωμένου επιπέδου ποιότητας αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας της Διοίκησης και όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού. Όλοι προσπαθούν να αποφεύγουν, να εντοπίζουν και να αναφέρουν άμεσα τα λάθη και τις πιθανές τους αιτίες και, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων τους, να προλαμβάνουν την εκδήλωσή τους και να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την εξάλειψή τους. Παράλληλα, όλοι ενθαρρύνονται να εντοπίζουν τις όποιες δυσλειτουργίες και να προτείνουν ενέργειες για τη συνολική βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας.

Αποτελούν δεσμεύσεις για τη Διοίκηση, η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων (κατάλληλος εξοπλισμός, υλικά και προσωπικό) για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και η διασφάλιση της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλο το προσωπικό γνωρίζει την Πολιτική για την Ποιότητα και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε όλα τα σημεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που αφορούν τη θέση του.

Η Διοίκηση θεσπίζει και παρακολουθεί την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ποιότητα και ανασκοπεί συνεχώς την καταλληλότητα της Πολιτικής για την Ποιότητα. Επιπλέον, δεν λαμβάνει καμία απόφαση και δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια, αν προηγουμένως δεν εξασφαλίζεται η προαγωγή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εταιρεία δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων με στόχο την μείωση των επιπτώσεων προς το περιβάλλον, διασφαλίζοντας τον περιβαλλοντικό έλεγχο προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εταιρεία για να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους, έχει θεσπίσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015, προσαρμοσμένο στο επιχειρησιακό της περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εφαρμογή του Συστήματος αυτού καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της εταιρείας περιλαμβάνει:

Πρόληψη της ρύπανσης - αποφυγή ατυχημάτων

Ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση υλικών όπου είναι εφικτό
Προστασία του Περιβάλλοντος σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης
Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων και στόχων
Προσδιορισμό των περιβαλλοντικών πλευρών για όλες τις διεργασίες της επιχείρησης
Συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις και την νομοθεσία σχετικά με το Περιβάλλον
Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στον καθορισμό νέων περιβαλλοντικών στόχων
Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά τον κύκλο ζωής και την διάθεση

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για το Περιβάλλον. Όλο το προσωπικό γνωρίζει την Πολιτική για το Περιβάλλον και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις που αφορούν την εργασία του.

Η Διοίκηση θεσπίζει και παρακολουθεί την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και ανασκοπεί συνεχώς την καταλληλότητα της Πολιτικής για το Περιβάλλον. Επιπλέον, προωθεί την περιβαλλοντική συνείδηση και προασπίζει την προστασία του περιβάλλοντος ενθαρρύνοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία αναγνωρίζει την σημασία της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η οποία και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Διοίκησης και όλου του προσωπικού της ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε.

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018, για όλες τις δραστηριότητές της και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχοντας λάβει υπόψη την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

Οι δεσμεύσεις του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας περιλαμβάνουν:

Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρίας και των τρίτων (πελατών, επισκεπτών)
Συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό τους
Εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας και επαγγελματικού εξοπλισμού, με στόχο την μείωση των εργατικών κινδύνων
Συστηματική μέτρηση και προσπάθεια μείωσης των επιπέδων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες και συνεχής παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων
Ενημέρωση και επικοινωνία σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
Εκπαίδευση όλου του προσωπικού και των συνεργατών σε θέματα ΥΑΕ
Συνεχής βελτίωση των εργασιακών συνθήκων με την εφαρμογή προγραμμάτων
Ανάπτυξη νέων μορφών ελέγχου με στόχο την αποφυγή εργασιακών ατυχημάτων

Η Διοίκηση αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι σε εργαζόμενους και πελάτες δεσμεύεται για την συμμόρφωση με την νομοθεσία και για την πρόληψη των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών τηρώντας την πιστή εφαρμογή των κανόνων του συστήματος. Επιπλέον, παρακολουθεί την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και ανασκοπεί την πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ενθαρρύνοντας όλους τους εργαζομένους να συμμετέχουν στη διαβούλευση και προστατεύοντας από αντίποινα.