μήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Εξαρτήματα ψυκτικών θαλάμων

Διατίθεται πλήρης σειρά εξαρτημάτων ψυκτικών θαλάμων και υγειονομικών εφαρμογών.