CODE / ΚΩΔ.: TR 75/200

Προϋποθέσεις υπολογισμού επιτρεπόμενων φορτίσεων

Για τον υπολογισμό ενός δαπέδου που δέχεται κάποιο φορτίο, λαμβάνουμε υπόψη το άθροισμα των βαρών του ελάσματος, της επίστρωσης και του φορτίου που επιδρά εξωτερικά στο σύστημα του δαπέδου.
Τα γεωμετρικά και στατικά χαρακτηριστικά υπολογίζονται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 3 για τα προφίλ και σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 4 για τις σύμμεικτες πλάκες.
Η διαστασιολόγηση των τραπεζοειδών διατομών και των σύμμεικτων έγινε σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς:
EC2 EN 1992-1-1, EC3 EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, EC4 EN 1994-1-1.
Όσον αφορά την ποιότητα των υλικών, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες αντοχής για την τραπεζοειδή λαμαρίνα και το σκυρόδεμα:
Χάλυβας S250 (ΕΝ 10346:2015), fy=250 MPa.
Σκυρόδεμα C20/25.
Οι οριακές τιμές φόρτισης ελέγχθηκαν ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργικότητας, με μέγιστο βέλος κάμψης L/250, κάνοντας παραδοχή ρηγματωμένης διατομής, αγνοώντας τα φαινόμενα ερπυσμού.
Τα φορτία έχουν υπολογιστεί με την προϋπόθεση της χρήσης πλέγματος Ø6mm 150X150, 2cm κάτω από την επιφάνεια του σκυροδέματος, της χρήσης σιδήρων Ø8mm ως αρνητική ενίσχυση στα σημεία στήριξης των πολλών ανοιγμάτων και την τοποθέτηση προσωρινών στηριγμάτων στο μέσο κάθε ανοίγματος μέχρι την στερεοποίηση του σκυροδέματος.


Μηχανικές ιδιότητες και επιτρεπόμενες φορτίσεις ελάσματος TR 75/200Μηχανικές ιδιότητες και επιτρεπόμενες φορτίσεις σύμμεικτης πλάκας TR 75/200

Η: Ύψος σύμμεικτης κατασκευής, t: Πάχος ελάσματος, Ρ: Βάρος τσιμέντου, Χs: Απόσταση Κ.Β. από την άνω επιφάνεια της διατομής, Jtot: Ροπή αδράνειας διατομής, Ws: Ροπή αντίστασης άνω επιφάνειας διατομής, Wj: Ροπή αντίστασης κάτω μέρους διατομής, Τ: Όριο διάτμησης πλάκας (kg/m), Επιφάνεια τραπεζίου S=0,00589m2 ή S'=0,02945m2/m πλάτους.
Α: ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, Β: ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές στους πίνακες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στο στάδιο της προμελέτης. Για ακριβείς υπολογισμούς ο μηχανικός πρέπει να κάνει τη δική του μελέτη.

Μεταφορά
Η εκφόρτωση των δεμάτων μεγάλου μήκους πρέπει να γίνεται είτε με “ζυγαριές” είτε με μακρείς ιμάντες.

Εγκατάσταση
Τα ελάσματα τοποθετούνται ώστε να δημιουργήσουν ένα στρώμα πάνω από τις δοκούς στήριξης, το οποίο θα δεχτεί διαδοχικά κάλυψη από μπετόν. Τα φύλλα δεν πρέπει να έχουν ίχνη από λάδι ή άλλες ακαθαρσίες, ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα της συνεργασίας των υλικών.
Η τοποθέτηση των φύλλων μπορεί να γίνει με αυτοδιάτρητες βίδες, ήλους ή με συγκολλητικούς διατμητικούς συνδέσμους, έχοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να αλληλοκαλύπτονται κατά πλάτος, αλλά να τοποθετούνται πρόσωπο. Οι συνδέσεις κατά μήκος γίνονται σε απόσταση 0,50-0,80m, με βίδες ή περτσίνια, ώστε να αποτρέπεται η μετατόπιση των φύλλων κατά τη σκυροδέτηση.

Για να αποφευχθούν τυχόν ραγίσματα στο μπετόν και για λόγους ομαλότερης κατανομής φορτίου προτείνεται η τοποθέτηση πλέγματος 2cm κάτω από την επιφάνεια του μπετόν. Η στρώση πραγματοποιείται προσπαθώντας πρώτα να αποθέσουμε μπετόν στη θέση των στηρίξεων και μετά διανέμοντας το σταδιακά. Συνίσταται η χρήση υποστυλωμάτων στο μέσο των ανοιγμάτων μέχρι τη στερεοποίηση του σκυροδέματος.


PROJECT 33

Galvanized

μήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Σύμμεικτες πλάκες TR 75/200

Τα διαμορφωμένα ελάσματα υψηλών αντοχών DOMOLAM, παράγονται σε μεγάλη ποικιλία και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σύμμεικτων πλακών και μόνιμων μεταλλότυπων σε βιομηχανικές και οικιακές κατασκευές. Η συνεργασία του ελάσματος με το επίστρωμα (μπετό) γίνεται μέσω διαμορφώσεων, οι οποίες επιτρέπουν την αγκίστρωση του τσιμέντου, ώστε να αποφεύγεται η μετατόπισή του. Το έλασμα λειτουργεί ταυτόχρονα ως καλούπι αλλά και ως ενίσχυση, που επιτρέπει στην κατασκευή να φέρει μεγαλύτερο φορτίο σε σχέση με τις παραδοσιακές πλάκες. Παράγονται σε πάχη έως 2,00mm σύμφωνα με το πρότυπο EN 1090-1:2009+A1:2011 και φέρουν σήμανση CE.Σημεία υπεροχής των λαμαρινών σύμμεικτων πλακών

1.
Ευκολία τοποθέτησης και μετατροπών μέσω κοπών, προσθηκών, συγκολλήσεων και ηλώσεων ακόμη και σε υπάρχουσες κατασκευές.

2. Μικρότερο βάρος κατασκευής για το ίδιο ωφέλιμο φορτίο.

3. Μικρότερος χρόνος κατασκευής συνολικά, λόγω της δυνατότητας ταυτόχρονης εργασίας σε διαφορετικούς ορόφους.

4. Οικονομικότερη μεταφορά σε σχέση με άλλα παραδοσιακά προκατασκευασμένα στοιχεία.